Statuten

Heden, de twintigste april negentienhonderdvierentachtig, verschenen voor mij, Meester Marcel Marie Leon Hubert Voncken, kandidaat-notaris, wonende te Oirsbeek, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van Andreas Augustinus Oomen, notaris ter standplaats Stein:

1. de heer Mathias Hendrikus Josephus Wolters, leraar, wonende 6438 GL Oirsbeek, Populierenlaan 2, geboren te Roermond twintig maart negentienhonderdtweeëndertig; en

2. de heer Jochum Beetsma, opzichter, wonende 6438 GB Oirsbeek, Beukenberg 51, geboren te Oostdongeradeel vijfentwintig maart negentienhonderdnegenendertig, ten deze handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van de op zes juni negentienhonderdachtenzeventig opgerichte vereniging Tennisclub Oirsbeek (T.C.O.), gevestigd te Oirsbeek, en ter uitvoering van het besluit van de algemene vergadering de dato elf februari negentienhonderdvierentachtig in welke vergadering besloten is de statuten van de vereniging te wijzigen. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden, dat de gewijzigde statuten luiden als volgt:

NAAM – OPRICHTINGSDATUM
Artikel 1

Onder de naam Tennisclub Oirsbeek (T.C.O.) is op zes juni negentienhonderdachtenzeventig een vereniging gevormd.  

ZETEL
Artikel 2

De vereniging is gevestigd te Oirsbeek.  

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 3

 1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. Het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;
  b. Het vormen van een band tussen haar leden;
  c. Het maken van propaganda voor het tennisspel;
  d. Het aansluiten bij de Koninklijke Nederlandsche Lawn Tennis Bond (hierna ook te noemen KNLTB) en het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de KNLTB;
  e. Het nemen van maatregelen, welke kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden;
  f. Het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competitie;
  g. Het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden;
  h. Alle wettige geoorloofde middelen, welke de vereniging verder ten dienste staan;
  i. Al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen huishoudelijk reglement.

LEDEN
Artikel 4

 1. De vereniging kent:
  -        Seniorleden;
  -        Ereleden;
  -        Leden van verdienste;
  -        Juniorleden;
  -        Ondersteunende leden.
 2. Seniorleden zijn personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt, en de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.
 3. Ereleden zijn zij die zich op bijzondere eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben.
  Leden van verdienste zijn zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
  De benoeming tot erelid of lid van verdienste geschiedt op voordracht van het bestuur, danwel tenminste tien stemgerechtigde leden, door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
  Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en de statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8 lid 3.
 4. Juniorleden zijn personen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt, en de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.
 5. Ondersteunende leden zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.
 6. Juniorleden en ondersteunende leden zijn geen leden in de zin van de wet, doch hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en de statuten aan seniorleden zijn toegekend, respectievelijk opgelegd, met dien verstande, dat zij:
  -        Geen stemrecht hebben;
  -        Niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd;
  -        Niet de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12 lid 4.

AANMELDING – TOELATING
Artikel 5

 1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het huishoudelijk reglement. Betreft het een aanmelding van een minderjarige, dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door diens wettelijke vertegenwoordiger.
 2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en ondersteunende leden.
 3. Bij niet-toelating door het bestuur als seniorlid of juniorlid, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Zij die op de zwarte lijst van de KNLTB voorkomen, of door het bestuur van de KNLTB geschorst zijn, kunnen geen lid van de vereniging worden.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. Door overlijden van het lid;
  b. Door schriftelijke opzegging van het lid aan de secretaris;
  c. Door opzegging namens de vereniging; deze kan gedaan worden wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten welke door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  d. Door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
 3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichting van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging op grond, dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schrifteijk van dat besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
 8. In de gevallen, genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

SCHORSING
Artikel 7

 1. Leden, die handelen in strijd met de statuten en/of reglementen van de vereniging, of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar de besluiten, welke het bestuur krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken.
 2. Bij ernstige vergrijpen kan het bestuur langer dan vier weken schorsen, met dien verstande dat in de eerstvolgende algemene vergadering een voorstel tot ontzetting in stemming moet komen.
 3. Gedurende de schorsing kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. Het geschorste lid houdt echter wel het recht in de algemene vergadering waar zijn schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslaging deel te nemen.
 4. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

CONTRIBUTIE
Artikel 8

 1. De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, welke bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en per categorie kan worden bepaald.
 2. De algemene vergadering kan bepalen, dat nieuw toegetreden leden – ondersteunende leden, ereleden en leden van verdienste daaronder niet begrepen – een entreegeld moeten betalen.
 3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld te verlenen.
 4. In de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie is de KNLTB-contributie inbegrepen. De vereniging draagt er zorg voor dat de KNLTB-contributie wordt afgedragen. De KNLTB-contributie van ereleden en leden van verdienste wordt door de vereniging betaald en afgedragen aan de KNLTB.

BESTUUR
Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van zeven, waaronder een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle vier meerderjarig moeten zijn.
 2. Bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen seniorleden, ereleden en leden van verdienste. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn zij, die direct en/of indirect inkomsten genieten in verband met de tennissport, tenzij volgens de reglementen van de KNLTB dispensatie is verleend.
 3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd, de overige bestuursfuncties worden door de benoemden in onderling overleg bepaald.
 4. De zittingstermijn voor bestuursleden is bepaald op drie jaren; daarna treedt jaarlijks een bij huishoudelijk reglement vast te stellen aantal bestuursleden af.
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt, behalve door het in het vorige lid bedoelde verstrijken van de zittingstermijn, voorts door aftreden, bedanken, ontslag of overlijden.
 6. Op voorstel van het bestuur, danwel tenminste tien procent (10%) van de stemgerechtigde leden kan een bestuurslid worden ontslagen, na een desbetreffend besluit van het bestuur, respectievelijk algemene vergadering, indien dit bestuurslid niet meer voldoet aan de eisen, welke men redelijkerwijs voor het vervullen van het lidmaatschap van het bestuur mag stellen.
 7. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waar ten minste tweederde van de leden aanwezig zijn, terwijl bij het nemen van een dergelijk besluit het desbetreffende (bestuurs)lid niet wordt meegeteld.
 8. Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig is, wordt binnen één maand, doch niet eerder dan twee weken na de eerste, een nieuwe vergadering belegd, waarin tot ontslag van een bestuurslid kan worden besloten, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden, mits met een meerderheid van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 9. Van een besluit tot ontslag van een bestuurslid door de overige bestuursleden staat de betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt binnen een week schriftelijk van dat besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 10. Bij een vacature in het bestuur dient in de eerstvolgende algemene vergadering in deze vacature te worden voorzien.
 11. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacature.
 12. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
 13. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, welke door de voorzitter en de secretaris, na accoordbevinding, worden ondertekend.
 14. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of ondersteunende leden als adviseurs worden toegevoegd.

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter – danwel bij diens ontstentenis of belet de vicevoorzitter – tesamen met de secretaris, de voorzitter – danwel bij diens ontstentenis of belet de vicevoorzitter – tesamen met de penningmeester, danwel de secretaris tesamen met de penningmeester.
 2. Het bestuur is onder meer bevoegd tot:
  a. Het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
  b. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
 3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot:
  a. Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
  b. Het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
  c. Het verrichten van rechtshandelingen, waarvan de financiële betekenis of onbepaald is, of een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan één jaar gebonden wordt;
  d. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een krediet wordt verleend;
  e. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend krediet;
  f.  Het aangaan van dadingen;
  g. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, welke geen uitstel kunnen lijden.

  Op het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft de sub a en b bedoelde rechtshandelingen, door en tegen derden een beroep worden gedaan, terwijl op het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub c t/m g bedoelde rechtshandelingen door en tegen derden geen beroep kan worden gedaan.
 4. Het bestuur kan – met inachtneming van de voorgaande leden van dit artikel – binnen de grenzen van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.
 5. Het bestuur kan uit de senior-, junior-, ereleden en/of leden van verdienste één of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van één jaar worden benoemd door de algemene vergadering; ondersteunende leden kunnen als adviseur worden toegevoegd.
 6. Over alles wat niet door de wet, statuten of reglementen is geregeld, beslist het bestuur.

REKENING EN VERANTWOORDING – KASCOMMISSIE
Artikel 11

 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht voor de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand januari een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en legt – onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten – rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere kascommissie.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 12

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, welke niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. In de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11 lid 3, komen onder meer aan de orde:
  a. De notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
  b. Het jaarverslag, als in artikel 11 lid 3;
  c. Het verslag door de kascommissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4;
  d. De rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11 lid 3;
  e. De benoeming voor het volgende verenigingsjaar van de kascommissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4;
  f.  De vaststelling van de contributie en het eventuele entreegeld;
  g. De begroting van het volgende verenigingsjaar;
  h. De benoeming van de voorzitter van het bestuur;
  i.  De benoeming van de andere bestuursleden;
  j.  De benoeming van commissieleden;
  k. Voorstellen van de zijde van het bestuur; 
  l.  Voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden;
  m.Wat verder ter tafel komt.
 3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste eentiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één in Oirsbeek veel gelezen blad.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERINGEN 
Artikel 13

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden. De oproepingstermijn bedraagt twee weken onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

TOEGANG – STEMRECHT
Artikel 14

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste bestuursleden en geschorste leden, een en ander met inachtneming van artikel 7 lid 3.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder niet geschorst seniorlid, erelid en lid van verdienste heeft één stem.
 4. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is toegestaan, echter met dien verstande, dat een stemgerechtigd lid:
  a. Alleen een ander stemgerechtigd lid kan machtigen en wel schriftelijk;
  b. Een gemachtigde slechts één stem bij volmacht kan uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN
Artikel 15

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter, danwel bij diens ontstentenis of belet de vicevoorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter dan treedt één van de andere – door het bestuur aan te wijzen – bestuursleden als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, welke na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Van een vergadering kan een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt.

BESLUITVORMING VAN DE LEDENVERGADERING
Artikel 16

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen, indien tenminste eentiende van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is dit vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig, dan moet binnen drie weken daarna, doch niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering, een tweede algemene vergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen, waarin alsdan over die onderwerpen geldige besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal dan aanwezige stemgerechtigde leden.
 4. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 6. Heeft bij een eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats; wordt ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen de personen die het hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd, respectievelijk tussen de personen die het hoogste aantal stemmen op zich heeft verenigd en hem of hen die het daaropvolgende aantal stemmen op zich heeft of hebben verenigd. Voor het geval dientengevolge meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking zouden komen, zal door loting worden beslist tussen welk tweetal van hen die herstemming zal plaatsvinden, respectievelijk wie met de persoon op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht in herstemming zal komen. Gekozen is dan hij, die bij deze herstemming de meeste stemmen op zich verenigt. Indien dan nog de stemmen staken, beslist het lot.
 7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 8. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, of één van de stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Stemming over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijk of schriftelijk stemming verlangt.
 9. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad, of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied, of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen, of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
 11. De voorzitter heeft het recht de vergadering te schorsen.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 17

 1. De statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden. Zij die de oproeping tot deze vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Is niet tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig dan wordt binnen drie weken doch niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest – ongeacht het aantal dan aanwezige stemgerechtigde leden – kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:
  a. Het bestuur van de KNLTB door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het genomen besluit; en
  b. Van die statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING
Artikel 18

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1, 2 en 3a van artikel 17 is van overeenkomstige toepassing.
 2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer andere tot vereffenaars zijn aangewezen.
 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

(HUISHOUDELIJK) REGLEMENT
Artikel 19

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement, alsook andere reglementen vaststellen.
 2. Een huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING
Artikel 20

Deze statuten treden in werking op heden.
De comparanten zijn mij, kandidaat-notaris-plaatsvervanger bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Oirsbeek, op de datum in het hoofd dezer vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud der akte aan de comparanten, hebben deze eenparig verklaard van die inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen, waarna deze, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, kandidaat-notaris-plaatsvervanger, is ondertekend.

M. Wolters, J. Beetsma, M. Voncken.                                               
VOOR AFSCHRIFT:  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 41731936

Tennisvereniging Oirsbeek

Krekelbergerweg 21
6438 GJ Oirsbeek

KVK-nummer

40186710